Skip to main content

Нови продукти

Работа с партиди и срокове на годност

Работа с партиди и срокове на годност в ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене

Българското законодателство поставя редица изисквания относно проследимостта на храните до крайния потребител. Съгласно Закона за храните и Регламент 178/2002, производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

В ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене тази възможност е реализирана в модул Склад и модул Калкулации. С помощта на документите в модула могат да се заприхождават и изписват стоки с партиди и срок на годност, калкулациите автоматично получават партиди и срок на годност от склада а след това в справките да се извежда информация за наличност, движение, за стоки с изтичащ срок на годност и др. п.

  • Партидата е допълнителен параметър на стоката и обикновено е съвкупност от няколко цифри или цифри и букви. Към всяка партида може да се въвежда срок на годност.
  • За да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички калкулации и изписвания да се отразяват по партиди. В случай, че се водят едновременно продукти, за които се изисква проследимост по партиден номер, съгласно норматив и такива, за които това не е необходимо, за последните програмата въвежда служебен код за партида, напр. БП. Така могат да се извеждат коретно всички справки за стоките с партиди.
  • ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене предоставят възможност за извеждане на различни справки, които се отнасят за наличността, складовите операции, движението на стоките, анализни справки, справки за стоки с изтичащ срок на годност и др.

Вижте екрани от програмата - модули Склад сранителни продукти и Калкулации хранене

Прочети още …Работа с партиди и срокове на годност

Детски градини - модул такси и каса

Софтуерният продукт е разделен на модулен принцип, обхващащ цялостната им дейност. Модулите функционират самостоятелно.
Модул – такси, калкулации и каса има редица възможности:
o    В електронната присъствена книга е предвидено автоматизирано пренасяне на данните от последния ден с хранене на предходния месец. Зададен е официалния календар за съответната година. Вместо писане на присъствия се нанасят само промени в статуса на съответното дете или се нанасят отсъствията еднократно в края на месеца.
o    Автоматизирано се пренасят данните от електронна присъствена книга към Модул – такси, калкулации и каса.
o    Автоматизирано се изготвят Заповедта за събиране на таксите, Заповед за зачисляване на храна, отпечатване на вносните бележки (3 екземпляра на лист с автоматично генериране на уникални номера от предварително зададен диапазон), Таксова книга, съпроводителна ведомост, гаранционни вноски, такси, надвзети суми или суми за връщане за минал период и др.

Прочети още …Детски градини - модул такси и каса

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул Активи (групи 20, 30, 99)

Модула позволява интегрирана работа с активи на склад и в употреба, както следва:

Модули за активи от група 20:
• Модул сгради и земи - аналитично: административни сгради; производствени сгради; гаражи; прилежащи към сгради земи (2010,2031).
• Модул компютри и др. хардуер, съоръжения, машини и оборудване - аналитично по звена (институции) и по групи (2041,2049,2051,2060).
• Модул програмни продукти, патенти, лицензи и сродни права - аналитично по звена (институции) и по групи (2101,2102).

Модули за активи от група 30:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (30203).
·         Модул постеловъчен инвентар - аналитично по складове и звена и по групи (30205).
·         Модул консумативи и резервни части хардуер - аналитично по складове и звена и по групи (30207).
·         Модул други резервни части - аналитично по складове и звена и по групи (30208).
·         Модул други материали - аналитично по складове и звена и по групи (30209).
·         Модул консумативи - аналитично по складове и звена и по групи (30209). При необходимост може да се разделят на подгрупи.

Модули за активи от група 90:
·         Модул медикаменти и лекарства - аналитично по складове и звена и по групи (9099).

Прочети още … СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул Активи (групи 20, 30, 99)

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул работно облекло

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по получатели, звена и др.; позволява лесно водене на отчетността на раб. Облекло, следене на сроковете.
-          Автоматизирано отписване на тези с изтекъл срок.
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул работно облекло

СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул авточасти и принадлежности

Тук са обединени дейностите по:

-          Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;
-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Справка по автомобили, шофьори, звена и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

Прочети още …СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ - модул авточасти и принадлежности