ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - мод. склад хранит. продукти

  • Тук са обединени дейностите по:
  • -           Заприходяване получените хранителни продукти – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка, лист със сроковете на годност;
  • -          Изписване на хранителните продукти – закупени и от дарение на база требвателен лист, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;
  • -          Напълно автоматично изготвяне на месечен отчет за разходваните хранителни продукти;
  • -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
  • -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.
  • -          Генериране на отчети, справки и анализи;
  • -          Изготвяне на заповеди и протоколи;
  • -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

  • За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
151001s height= 

 1001s - Services
& Solutions