ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - модул склад амбалаж

Тук са обединени дейностите по:

 -           Заприходяване получения  амбалаж  – закупен и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

 -          Изписване на амбалажа – закупен и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

 -          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

 -          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

 -          Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Продължете да четете

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - план и калкулации за хранене

Тук са обединени дейностите по:

 -           Направа на калкулация за деня. При изготвянети й автоматично се следят наличностите от хранителни запаси в склада и разходната норма, в зависимост от съответната рецепта. Калкулацията отразява разходите на хранителни продукти, в зависимост от институцията, за която е предназначена, диетата, рецептурата и наличните продукти, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на калкулацията и требвателен лист;

 -          Въвеждане на електронни рецепти  за определено ястие, в съответствие с нормативите за рационални и здравословно хранене и рецептурните книги, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на съответната рецепта;

 -          Изготвяне на месечна рекапитулация на разходите за храна и стойността за едно лице, в зависимост от съответната диета; Генериране на отчети, справки и анализи;

 -          Изготвяне на заповеди и протоколи;

 -          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - склад материали в употреба

Тук са обединени дейностите по:

-           Заприходяване получения  СМЦ – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;

-          Изписване на СМЦ – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на СМЦ;

-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;

-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на СМЦ.

-          Генериране на отчети, справки и анализи;

-          Изготвяне на заповеди и протоколи;

-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;

За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

 

Продължете да четете

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ - дълготрайни материалин активи

Тук са обединени дейностите по:
-           Заприходяване получения  ДМА – закупени и от дарение, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на складова разписка;-          Изписване на ДМА – закупени и от дарение на база заповед за продажба или искане за приемо-предаване, в.т.ч. визуализиране и отпечатване на искане за отпускане на ДМА;
-          Изготвяне на годишен амортизационен план и аправка за амортизационните отчисления;
-          Справка за текущата наличност, справки по период, за даден продукт и др.;
-          Изготвяне на годишна инвентаризация и периодични ревизии на ДМА.
-          Генериране на отчети, справки и анализи;
-          Изготвяне на заповеди и протоколи;
-          Въвеждане на служебна информация за институциите, номенклатурите, персонала, доставчиците, базови параметри за програмата и др.;
За онагледяване на възможностите и действието на модула може да разгледате изгледи от функционалните екрани тук.

Продължете да четете

Работа с партиди и срокове на годност

Работа с партиди и срокове на годност в ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене

Българското законодателство поставя редица изисквания относно проследимостта на храните до крайния потребител. Съгласно Закона за храните и Регламент 178/2002, производителите и търговците на храни са длъжни да осигурят възможност за проследяване на храните и на всички други вещества, предназначени за влагане или за които се предполага, че ще бъдат вложени в храни, на всички етапи на производство, преработка и дистрибуция.

В ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене тази възможност е реализирана в модул Склад и модул Калкулации. С помощта на документите в модула могат да се заприхождават и изписват стоки с партиди и срок на годност, калкулациите автоматично получават партиди и срок на годност от склада а след това в справките да се извежда информация за наличност, движение, за стоки с изтичащ срок на годност и др. п.

  • Партидата е допълнителен параметър на стоката и обикновено е съвкупност от няколко цифри или цифри и букви. Към всяка партида може да се въвежда срок на годност.
  • За да се постигне пълна проследимост на стоката е необходимо всички доставки да се въвеждат по партиди и всички калкулации и изписвания да се отразяват по партиди. В случай, че се водят едновременно продукти, за които се изисква проследимост по партиден номер, съгласно норматив и такива, за които това не е необходимо, за последните програмата въвежда служебен код за партида, напр. БП. Така могат да се извеждат коретно всички справки за стоките с партиди.
  • ПП Софтуер за социални институции, както и в ПП Софтуер за Детски градини и ясли и Ученическо хранене предоставят възможност за извеждане на различни справки, които се отнасят за наличността, складовите операции, движението на стоките, анализни справки, справки за стоки с изтичащ срок на годност и др.

Вижте екрани от програмата - модули Склад сранителни продукти и Калкулации хранене

Продължете да четете

  • 1
  • 2
1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions