1001s -
Services
& Solutions

софтуерни продукти и приложения, интернет WEB и APP

1001s logo

1001s - Services & Solutions
предлага:

  • Широка гама от софтуерни програми, продукти и приложения, предназначени за различни потребители. Ангажираме се и с изработване на конкретни софтуерни приложения по заявка на клиента.
  • Различни интернет услуги, като: регистрация на домейни, изработване на интернет сайтове, уеб дизайн и програмиране, интернет плащания, изработка на рекламни материали и други.
  • Актуална бизнес информация от България и ЕС. С умелото използване на съвременните ИТ осигуряваме бърз и лесен достъп до необходимата Ви информация.

№ 96-00-18 от 12.01.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на услуги и прилагане на измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.


 
 
 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

№ 96-00-18 от 12.01.2010 г. - ОТНОСНО: Доставка на услуги и прилагане на измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

  ОТНОСНО: Доставка на услуги и прилагане на измененията на ЗДДС, в сила от 01.01.2010 г.

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОУИ”- Пловдив, с вх. № 96-00-18 от 12.01.2010 г. е изложена следната фактическа обстановка:

Дружеството извършва услуги по проектиране на части от метални конструкции – метални решетъчни скари. Всяка поръчка (проект) е свързана с определен недвижим имот, който е посочен в поръчката. Получател на услугите е немска фирма, регистрирана по ДДС в Германия. След проектирането им скарите, които се произвеждат от немската фирма, се доставят до съответния обект, на който се монтират.

Поставени са следните въпроси:

1. Посочените услуги попадат ли в разпоредбите на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС за определяне на мястото на изпълнение на доставката?

2. Следва ли посочените услуги да се декларират във VIES декларацията?

Предвид посочената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от вас въпроси изразяваме следното становище:

Считано от 01.01.2010 г. е променен основният принцип при определяне мястото на изпълнение на доставка на услуга. По смисъла на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.

В същото време в ал. 4 на чл. 21 на закона са разписани някои изключения от горното правило, като т. 1 визира услугите, свързани с недвижими имоти.

Съгласно чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира недвижимият имот, когато услугата е свързана с недвижим имот, включително при:

а) предоставянето на права за ползване, на експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;

б) услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други;

в) настаняване в хотели, къмпинги, караванни паркове, ваканционни лагери и други подобни.

В случай че извършвате доставки на услуги, свързани с недвижими имоти в Германия, по смисъла на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС, тези доставки са с място на изпълнение там, където е недвижимият имот, в случая – в Германия.

Относно подаване на VIES декларацията следва да се съобразят разпоредбите на чл. 125, ал. 2 от ЗДДС. Регистрираното лице, което е извършило за данъчния период вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка, заедно със справка-декларацията по ал. 1 подава и VIES декларация за тези доставки за съответния данъчен период.

По смисъла на чл. 117, ал. 2, т. 4, буква „б” на ППЗДДС е указано, че VIES декларацията се изготвя по образец и съдържа данъчните основи на доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.

Осъществените от вас доставки на услуги, ако са свързани с недвижими имоти в Германия, не попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС и не се посочват във VIES декларацията.

В случай че осъществяваните от вас услуги не са свързани с недвижими имоти в друга държава, за доставките ще са приложими разпоредбите на чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и ще е налице задължение за подаване на VIES декларация.

Директор на Дирекция „ОУИ” – Пловдив: (п)

(не се чете)


 
 

1001s height= 

 1001s - Services
& Solutions