Skip to main content

Процедури — Как да ...?

Регистрация на ЕООД

Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

Регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава тринадесета – Дружество с ограничена отговорност

ЕООД може да регистрира всяко дееспособно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, като то отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска.

Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв.

Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.

Запазване на име на ЕООД

Процедурата по регистрация на ЕООД започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона


Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване


Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1 със следните полета:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;

3. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от собственика, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на ЕООД:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Учредяване на ЕООД и избор на управител

След като има запазено име трябва да се вземат редица решения свързани с учредяването на дружеството.
За целта се съставя Решение на едноличния собственик на капитала, в което се определят:

1.седалището
2.адрес на управление
3.наименованието на дружеството
4.предмет на дейност
5.размер на регистрирания и внесен капитал, както и срок за внасяне на останалата част от регистрирания капитал (ако при регистрацията не е внесен целият капитал)
6.срокът за съществуване на дружеството (ако има такъв, в противен случай дружеството се учредява за неопределен срок)
7. решение за избор на управител
8.приемане на учредителен акт на дружеството.

Важна част от тези решения е изборът на управител. Управителят може да бъде както самият собственик на капитала, така и друго лице с което едноличният собственик на капитала сключва договор за управление и контрол на ЕООД.

Примерен образец на Решение за учредяване на ЕООД

Учредителен акт

Учредителният акт се съставя и подписва от едноличния собственик на капитала и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ЕООД.

В учредителния акт се определят:

1.Фирмата, седалището и адреса на управление на ЕООД
2.предметът на дейност
3.Срокът за съществуване на дружеството
4.Капитал
5.Управлвние и начин на представителство
6.Правомощия на едноличния собственик на капитала и на управителя на дружеството

както и други въпроси, които са съществени за дейността на дружеството.

Ако капиталът няма да бъде внесен изцяло при първоначалната регистрация, трябва в учредителния акт да бъде записана сумата на ефективно внесения капитал и да бъде определен срок за внасяне на останалата част на капитала. Срокът за довнасяне на капитала не може да бъде повече от 2 (две) години.
Капиталът може да се внесе в коя да е българска банка, чрез откриване на специална набирателна сметка, в която сумата е блокирана до вписването на дружеството в търговския регистър. След приключване на процедурата, набирателната сметка се трансформира в разплащателна или се закрива и парите се получават в брой.

Примерен образец на Учредителен акт на ЕООД

Регистрация на ЕООД в търговския регистър

За вписване на ЕООД се подава попълнено Заявление А4. Зявлението трбява да е попълнено от името на управителя на ЕООД. Това трябва да се има предвид, ако управителят е различен от собственика.
Начина за попълване на заявление А4 при първоначална регистрация е определено в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) (предишна б. "и", доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
м) (предишна б. "л", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване); и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато се попълва поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", заявителят задължително попълва и съответните промени от поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял" не се включва в удостоверението за актуално състояние, а по партидата на търговеца се показва само в история на вписванията.
Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
в) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
г) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
д) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
е) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
ж) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.Към заявлението за вписване на ЕООД се прилагат следните документи:

1. Решение на едноличния собственик на капитала за учредяване на ЕООД
2. Учредителен акт
3. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на управителя - нотариално заверено
4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
7. Документ за внесен капитал
8. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ЕООД - 160.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

8. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
9. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
10. Данни за приносителя

Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на ЕООД е различно от управителя, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от управителя на дружеството.

Забележки:

  • Решение вече не се издава
  • Картонче с ЕИК също не се издава
  • ЕИК-то ще си го видите от самата страница на ТР в партидата на фирмата. Всъщност трябва само да си го знаете. Няма документ за ЕУК-то
  • В НОИ не с еправи никаква регистрация
  • В НАП се регистрира самоосигуряващото се лице, ако ще участва с личен труд в дейността на дружеството
  • Самата данъчна регистрация се прави служебно по информация от ТР. Вие нямате грижа
  • Печат можете да си направите, когато си поискате - няма срок
  • Набирателната сметка също можете да освободите когато си искате - също няма срок
  • Каквото и да били действие от името на фирмата - приход, разход или само поемане на нагажимент - напр. договор за наем, освобождаване на набирателна сметка и т.н. се счита за започване на дейност.Регистрация на ООД

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава тринадесета – Дружество с ограничена отговорност

ООД може да регистрират две или повече дееспособни български или чуждестранни физически и/или юридически лица, като те отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловитте си вноски.

Минималният размер на регистрирания капитал на ООД е 2.00 лв. Към датата на регистрацията на дружеството трябва да са внесени най-малко 2.00 от капитала. Ако регистрирания капитал е по-голям от два лева, минималната сума на внесения капитал трябва да е 2 лв.

Капиталът може да е разделен на дялове, като всеки дял трябва да е минимум 1 лв. и да е на стойност кратна на 1. Сумата на дяловете трябва да е равна на капитала.

Запазване на име на ООД

Процедурата по регистрация на ООД започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона


Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1 със следните полета:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;

3. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от собственика, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на ООД:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Учредяване на ООД и избор на управител

След като има запазено име трябва да се вземат редица решения свързани с учредяването на дружеството.
За целта се съставя Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците, в което се определят:

1.седалището
2.адрес на управление
3.наименованието на дружеството
4.предмет на дейност
5.размер на регистрирания и внесен капитал, както и срок за внасяне на останалата част от регистрирания капитал (ако при регистрацията не е внесен целият капитал)
6. Съдружниците, и размерът на капитала на всеки от тях
6.срокът за съществуване на дружеството (ако има такъв, в противен случай дружеството се учредява за неопределен срок)
7. решение за избор на управител
8.приемане на Дружествения договор на дружеството.

Важна част от тези решения е изборът на управител. Управителят може да бъде както някой от съдружниците, така и друго лице, с което дружеството сключва договор за управление и контрол на ООД.

Управителите може да са повече от един. Ако управителите са повече се определя начин на представителство на дружеството – заедно, поотдено или заедно и поотделно.

Примерен образец на Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците

Дружествен договор

Дружественият договор се съставя и подписва от съдружниците и се обявява в търговския регистър при първоначалната регистрация на ООД.

В дружествения договор се определят:

1.Фирмата, седалището и адреса на управление на ООД
2.предметът на дейност
3.Срокът за съществуване на дружеството
4.Капитал
5. Съдружниците и разпределението на капитала между тях
5.Управлвние и начин на представителство
6.Правомощия на съдружниците, общото събрание и на управителя на дружеството

както и други въпроси, които са съществени за дейността на дружеството.

Ако капиталът няма да бъде внесен изцяло при първоначалната регистрация, трябва в дружествения договор да бъде записана сумата на ефективно внесения капитал и да бъде определен срок за внасяне на останалата част на капитала. Срокът за довнасяне на капитала не може да бъде повече от 2 (две) години.
Капиталът може да се внесе в коя да е българска банка, чрез откриване на специална набирателна сметка, в която сумата е блокирана до вписването на дружеството в търговския регистър. Всеки съдружник внася капитала си с отделен документ. След приключване на процедурата, набирателната сметка се трансформира в разплащателна или се закрива и парите се получават в брой.

Примерен образец на Дружествен договор

Регистрация на ООД в търговския регистър

За вписване на ООД се подава попълнено Заявление А4. Зявлението трбява да е попълнено от името на управителя на ООД. Това трябва да се има предвид, ако управителят е различен от собственика. Ако управителя е повече от един и начина на представителство е „заедно“, тогава като заявители се записват всички управители.
Начина за попълване на заявление А4 при първоначална регистрация е определено в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване

Раздел V.
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност


Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19 - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност без да се посочва правната форма;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
в) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
г) поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява) това поле не се попълва, когато дружеството се представлява само от едно лице;
з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, или се описва начинът, по който той се определя, ако в дружествения договор е уговорен срок;
и) (предишна б. "з" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например цел), а ако дружеството е холдинг или консорциум, това се отбелязва;
к) (предишна б. "и", доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците, както и размерът на дяловото им участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване);
л) (предишна б. "к" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
м) (предишна б. "л", изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя/прехвърлителите; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на правоприемника/правоприемниците, размерът на дяловото участие (това вътрешно поле не е задължително за попълване); и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял;
н) (предишна б. "м" - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 31 "Размер", в което се посочва размерът на капитала;
б) поле № 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле № 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
(2) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Когато се попълва поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял", заявителят задължително попълва и съответните промени от поле № 19 "Съдружници" и/или поле № 23 "Едноличен собственик на капитала".
(3) (Нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) Поле № 24 "Прехвърляне на дружествен дял" не се включва в удостоверението за актуално състояние, а по партидата на търговеца се показва само в история на вписванията.
Чл. 20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) документът, установяващ съществуването на юридическо лице - съдружник, и удостоверяващ лицата, които го представляват по националния му закон (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
в) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
г) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
д) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителя/управителите, както и декларацията за съответствие с изискванията на чл. 20 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно участие в капитала;
е) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
ж) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи, предвидени със закон;
2. по група "Капитал":
а) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) при парична вноска - документът за внесен в банка капитал;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл. 72, ал. 2 от Търговския закон, освен в изрично предвидените със закон случаи; декларацията по чл. 264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при извършване на непарична вноска с предмет вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е съобщил на длъжника за прехвърляне на вземането, с изключение на случаите, когато вземането е срещу самото дружество (при извършване на непарична вноска с предмет вземане); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на непаричната вноска, и писменото съгласие на вносителя на непаричната вноска с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) (изм. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) другите документи съгласно изискванията на закон.Към заявлението за вписване на ООД се прилагат следните документи:

1. Протокол от заседание на общото събрание на съдружниците
2. Дружествен договор
3. Съгласие да бъде избран за управител и образец от подписа на управителя - нотариално заверено
4. Декларация по чл. 142 от Търговския закон
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН
7. Документи за внесен капитал
8. Документ за внесена държавна такса за регистрация на ООД - 160.00 лв.

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

8. Изрично нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
9. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
10. Данни за приносителя

Допълнитело пояснение: Ако лицето, което ще подава документите за регистрация на ООД е различно от управителя, следва и заявление А4 да бъде нотариално заверено от управителя на дружеството.

Регистрация на ЕТ

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)

Регистрацията на едноличен търговец (ЕТ) е регламентирана в Търговския закон, част втора, дял първи, глава осма – Търговец физическо лице.

Запзнайте се с текста от закона


Дял първи.
ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ
Глава осма.
ТЪРГОВЕЦ - ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ


ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Чл. 56. Като едноличен търговец може да се регистрира всяко дееспособно физическо лице с местожителство в страната.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Чл. 57. Не може да бъде едноличен търговец лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. (нова - ДВ, бр. 63 от 1994 г.) е осъдено за банкрут.

РЕГИСТРАЦИЯ
Чл. 58. (1) Едноличният търговец се регистрира въз основа на заявление, в което се посочват:
1. името, местожителството, адресът на лицето и единният граждански номер;
2. фирмата, под която ще се извършва дейността;
3. седалището и адресът на управлението на дейността;
4. предметът на дейност.
(2) Със заявлението се представя образец от подписа на търговеца и декларация, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност.
(3) (Нова - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) В регистъра се вписват данните по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 124 от 1997 г.) Едно лице може да регистрира само една фирма като едноличен търговец.

ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ
Чл. 59. Фирмата на едноличния търговец трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име, с което е известен в обществото.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИРМА
Чл. 60. (1) Фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му. Съгласието за прехвърлянето на фирмата трябва да бъде дадено съобразно чл. 15, ал. 1.
(2) Наследниците на едноличния търговец, които поемат предприятието, могат да запазят неговата фирма.
(3) В случаите по предходните алинеи към фирмата трябва да се добави името на новия собственик.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) Прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА
Чл. 60а. (Нов - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Вписването на едноличния търговец се заличава от търговския регистър:
1. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при прекратяване на дейността му или при установяване на местожителството му в чужбина - по негово заявление;
2. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при смъртта му - по заявление от наследниците;
3. (изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г. - изм. относно влизането в сила, бр. 80 от 2006 г.) при поставянето му под запрещение - по заявление от настойника или попечителя.Едноличен търговец може да регистрира всяко лице, което има местожителство в Република България. Не е задължително лицето да е български гражданин.

Има и някои ограничения. Не може да се регистрира като ЕТ лице, което:
1. е в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. е невъзстановен в правата си несъстоятелен;
3. е осъдено за банкрут.

Има въведени правила относно фирмата (наименованието) на едноличния търговец. Фирмата трябва да съдържа задължително името и фамилията или името и бащиното име на лицето, което регистрира едноличен търговец.
Освен имената на собственика, фирмата може да съдържа и друга част, като тя може да е както преди името на собственика, така и след него.

Запазване на име на едноличен търговец (ЕТ)

Процедурата по регистрация на ЕТ започва с избора на фирма (наименование).
След като вече имате избрано име трябва да го запазите в Търговския регистър.
Процедурата по запазване на фирма е регламетирана в Закона за търговския регистър.

Запознайте се с текста от закона


Глава четвърта.
ЗАПАЗВАНЕ НА ФИРМА
Запазване на фирма
Чл. 35. (1) Всеки може да запази фирма преди подаване на заявление за вписване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) Запазването се извършва въз основа на заявление по образец, в което се посочва заинтересованото лице, в чиято полза е запазването чрез незабавно отразяване в търговския регистър по реда на постъпването на заявлението.
(3) По всяко заявление се извършва проверка дали друго лице няма права върху фирмата и дали е платена дължимата държавна такса.

Действие на запазването (Загл. изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.)
Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) (1) Запазването има действие 6 месеца и е пречка друг търговец да бъде вписан в търговския регистър под същата фирма. Действието на запазването се продължава до приключването на производството по обжалване на отказа за вписване.
(2) В случай, че в срока по ал. 1 е подадено ново заявление за вписване, запазването има действие до приключване на производството по регистрация.

Забрана за прехвърляне
Чл. 37. Запазената фирма е неотчуждима и непрехвърлима.Запазването на името на фирма става чрез подаване на Заявление Д1 в търговския регистър.

Начина на попълване на заявлението е регламентирано в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване


Раздел XXI.
Заявление за запазване на фирма

Чл. 63. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение № Д1 със следните полета:

1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност, без да се посочва правната форма;

2. (отм., предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата се изписва на латиница, без да се посочва правната форма. Попълването на това поле не е задължително;

3. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което се заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т. н.);

4. (нова - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 27б "Заличаване на запазването", в което се отбелязва заявяването за заличаване на запазването на фирма, като заявител може да бъде само заинтересованото лице, в чиято полза е направено запазването.Заявител може да бъде: 1. търговеца; 2. друго лице в предвидените по закон случаи; 3. адвокат с изрично пълномощно, съставено съгласно изискванията на Закона за адвокатурата, за представителство пред агенцията.

Заявлението може да се подаде в Агенцията по вписванията от заявителя или от лице с изрично писмено пълномощно.
Ако заявлението се подава от лице различно от заявителя, то заявлението и пълномощното трябва да са нотариално заверени.

Съвет:

Добре е заявлението за запазване на име да се подаде лично от търговеца, защото ако в момента на подаването името е заето, ще има възможност да избере ново име което е свободно. Ако заявлението се подава от упълномощено лице и е нотариално заверено с вписано име, което не е свободно, ще трябва да правите ново зявление Д1.При подаване на заявлението, ако името е свободно запазването става веднага и има валидност 6 месеца, през които никой, освен заинтересованото лице запазило името, не може да рагистрира фирма със същото име.

Необходими документи за запазване на име на едноличен търговец:

1. Заявление Д1 за запазване на име
2. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона затърговския регистър
3. Нотариално заверено пълномощно на приносителя (ако заявлението ше се подава от приносител, а не от заявителя)
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър (ако заявленирто ше се подава от приносител, а не от заявител)

Горните документи могат да бъдат попълнени на компютър, пишеща машина или четливо на ръка.

Таксата за запазване име на фирма е 50.00 лв.

Вписване на ЕТ в Търговския регистър

След като имаме запазено име трябва да подадем документи за вписване на ЕТ в търговския регистър.

За вписване на ЕТ се подава попълнено Заявление А1. Зявлението трбява да е попълнено от името на собственика на едноличния търговец.
Начина за попълване на заявление А1 при първоначална регистрация е определено в Наредба за водене, съхранение и достъп до търговския регистър.

Виж указанията за попълване


Раздел II.
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец

Чл. 9. Подлежащите на вписване обстоятелства относно едноличен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение № А1 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. (доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва без да се посочва правната форма;
2. (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 4 "Изписване на чужд език", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница; попълването на това поле не е задължително;
3. (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) поле № 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща, интернет страница и адрес за кореспонденция с Националната агенция за приходите на територията на страната с населеното място, пощенския код, областта, общината, района, жилищния комплекс, улицата, номера на сградата, номера на входа, номера на етажа и номера на апартамента или офиса;
4. поле № 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на едноличния търговец;
5. (нова - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 6а "Основна дейност по НКИД", в което се посочва основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ; попълването на това поле не е задължително;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице-търговец;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) поле № 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на едноличния търговец.

Чл. 10. Към заявлението се прилагат:
1. при първоначална регистрация на търговеца:
а) (изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 23.01.2009 г.) образец от подписа на търговеца;
б) (доп. - ДВ, бр. 111 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
в) декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 от Търговския закон);Към заявлението за вписване се прилагат следните документи:

1. Декларация по чл. 57 и 58 от Търговския закон
2. Нотариално заверен образец от подписа на собственика на ЕТ
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър
4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 141, АЛ. 8 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Ако документите се подават от приносител, към заявлението се прилагат още:

1. Нотариално заверено пълномощно за подаване на документите в търговския регистър
2. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
3. Данни за приносителя

Ако документите се подават от приносител, трябва Заявлени А1 да бъде подписано от заявителя и подписа да бъде с нотариална заверка.

Търговският регистър събира такса за първоначално вписване на ЕТ в размер на 35.00 лв.

Регистрация на ДЗЗД

Регистрация на Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)

Правно основание за създаването на ДЗЗД:

Дружество по закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) се създава от 2 или повече лица за постигане на определени цели.

Правната регламентация на създаването и функционирането на ДЗЗД е в Закона за задълженията и договорите Глава XV Дружество чл. 357 – 364.

Извадка от Закона за задълженията и договорите

XV. ДРУЖЕСТВО


Чл. 357. С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел.
Чл. 358. За постигане на общата цел съдружниците могат да уговарят и вноски в пари или в други имоти.
Внесените пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Всяка друга вещ се счита внесена за общо ползуване, ако не е уговорено друго.
Относно отговорността на съдружника за недостатъци на внесената вещ и за съдебното отстранение се прилагат съответно правилата на договора за наем на вещи, когато е внесена вещта за ползуване, и правилата на договора за продажба, когато е внесена вещта в собственост.
Чл. 359. Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците.
Ако не е уговорено друго, дяловете на съдружниците са равни.
Съдружникът може да иска своя дял от общата собственост само при излизане от дружеството или при прекратяването му.
Чл. 360. Решенията относно работите на дружеството се вземат със съгласието на всички съдружници, освен ако дружественият договор предвижда това да стане с мнозинство на гласовете. Всеки съдружник има право на един глас.
Ако не е уговорено друго, всеки съдружник има право да управлява. Но в този случай всеки от останалите съдружници може да се противопостави на действието на съдружника, преди то да бъде извършено. По разногласието решава мнозинството от съдружниците.
Чл. 361. Ако не е уговорено друго, печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял.
Недействителна е уговорката за изключване на някои от съдружниците от участие в загубите или в печалбите.
Чл. 362. Съдружникът не може да прехвърли своето право на участие в дружеството без съгласието на другите съдружници.
Чл. 363. Дружеството се прекратява:
а) с постигане целта на дружеството или ако постигането й е станало невъзможно;
б) с изтичането на времето, за което дружеството е било образувано;
в) със смъртта или запрещението на един от съдружниците, ако не е уговорено друго;
г) с предизвестие на един от съдружниците, направено добросъвестно и в подходящо време, когато дружеството е било образувано за неопределен срок, ако не е уговорено дружеството да продължи с останалите съдружници, и
д) по решение на съда, ако за това има основателни причини, когато дружеството е образувано за определен срок.
Чл. 364. Съдружникът има право да иска разноските, които е направил, заедно с лихви върху тях, и вредите, които е претърпял във връзка с воденето на дружествените работи.
Ред за създаване и регистрация на ДЗЗД.

ДЗЗД се учредява от две или повече лица чрез сключване на договор за създаване на дружество.

В договора за създаване на дружеството се определят:

съдружниците;

наименованието на дружеството – няма ограничения при избор на наименованието на дружеството, нама ограничения относно дублиране на името с друго дружество;

седалище и адрес на управление на ДЗЗД – определят се град за седалище на дружеството и юридически адрес на управление - добре е юридическият адрес да съвпада с този на някой от собствениците в дружеството;

предмета му на дейност;

срокът на съществуването му – ако не е определен срок, се счита, че дружеството е учредено за неопределен срок;

начинът на вземане на решения – ако не е определено как се вземат решенията, то те се вземат само със съгласието на всички съдружници;

размерът на дяловете на съдружниците – ако не е определено друго, се приема, че дяловете на съдружниците са равни;

управление на дружеството – ако не е определен управител, се приема, че всеки от съдружницете има право да управлява;

разпределение на печалбите и загубите – ако не е определено друго печалбите и загубите се разпределят между съдружниците съобразно техния дял, като не може да се прави уговорка, че някои от съдружните няма да участват при разпределение на печалбите и загубите;

За да влезе всила договорът за създване на ДЗЗД подписите на съдружниците трябва да положени пред нотариус.

Примерен договор за създаване на ДЗЗД:ДОГОВОР ЗА ДРУЖЕСТВОДнес, .............20.... г., в гр./с. .........................................., се подписа настоящият договор за учредяване на дружество по глава XV от Закона за задълженията и договорите, между:
.........................................................................................................................................,
.........................................................................................................................................,
.........................................................................................................................................,
наричани накратко СЪДРУЖНИЦИ.

Забележка:


Няма ограничение за броя на съдружниците в едно ДЗЗД, възможно е в дружеството освен физически да участват и юридически лица.
Страните СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:


I. ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА


Чл. 1. Страните на настоящия договор заявяват, че обединяват усилията си за организиране и извършване на съвместна дейност в областта на: ............................................................................, като за целта създават дружество по Закона за задълженията и договорите.

Чл. 2. Всеки съдружник ще осъществява дейност в изпълнение на общата цел от свое име, но за сметка на всички съдружници, при запазване на тяхната организационна, икономическа и юридическа самостоятелност.

Чл. 3. Срокът на действие на настоящия договор изтича на ..................................

Забележка:


Възможни са и други варианти на този член, съобарзени с волята на съдружниците, например:
Варинат: чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.
Вариант: чл. 3. Срокът на съществуване на дружеството е до постигането на определена целЧл. 4. Дружеството ще извършва дейността си под наименованието ........................... ДЗЗД. Седалището на дружеството е в гр. ..........................., адресът на управление е ...........................................

II. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Всички решения по дейността на дружеството се вземат с единодушно съгласие на съдружниците. Всеки съдружник има право на един глас.


Забележка:

Може да се предвиди, че решенията ше се вземат примерно с повече от половината гласове или 2/3 от гласовете, но при всички положения всеки съдеужник има право само на един глас, независимо от дяловото си участиеЧл. 6. Дружеството се управлява от .............................................

Забележка:


Ако има определен управляващ, то само той може да управлява дружеството. Ако няма определен управляващ, то дружеството се управлява от всеки съдружник по отделно – не се препоръчва за да не стане пълна анархия
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Съдружниците имат право:
– да участват при вземането на решения относно работите на дружеството;
– да искат по всяко време да им бъде предоставена информация и/или документи, свързани с дейността на дружеството;
– да получават своя дял от печалбата, реализирана от дружеството;
– да им бъдат възстановени направените от тях разходи, заедно с лихвите върху тях, както и претърпените вреди, във връзка и по повод воденето на дружествените работи.

Чл. 8. Съдружниците са длъжни:
– да съдействат за постигане на целите и задачите на дружеството;
– да изпълняват взетите решение от събранието на съдружниците;
– да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнението целите на дружеството;
– да направят в срок уговорените вноски;
– за срока на действие на този договор да неразвиват самостоятелно или с други лица дейност, в конкуренция на целите и задачите на дружеството.

Чл. 9. Съдружниците не могат да прехвърлят на други лица правото си на участие в дружеството без предварителното съгласие на останалите съдружници.

IV. ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Съдружници в дружеството са:

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

(2) Всеки от съдружниците може да напусне дружеството, без това да води до прекратяване
на същото.

Забележка


тази клауза е добре да се включи в договора, защото в противен случай, ако един от съдружниците иска да напусне, дружеството трябва се закрие(3) Напускащият съдружник е длъжен да предизвести останалите съдружници писмено поне ......... месеца предварително.
(4) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат в срок до .....................


V. ВНОСКИ В ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 11. (1) За постигане целите на дружеството, съдружниците правят следните вноски:

.......................................................
.
.........................................................

.........................................................

Забележка:

тази клауза не е задължителна, включва се само ако ще бъдат внасяни средства от съдружниците(2) Внесените пари, заместими вещи и такива вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост (съсобственост) на съдружниците.
(3) Останалите вещи се считат внесени за общо ползване, като внеслият ги съдружник запазва правото си на собственост върху тях.
(4) Съдружниците отговарят за недостатъци на внесените вещи се според правилата на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 12. Всичко, което е придобито за дружеството, е обща собственост на съдружниците.

Чл. 13. Дялът на всеки от съдружниците в имуществото на дружеството се определя според дяловото им участие.

Чл. 14. Дяловите вноски на съдружниците следва да бъдат внесени в срок до ........... от подписването на този договор.

Чл. 15. Всеки съдружник може да иска своя дял от общата собственост само при излизането му от дружеството или при прекратяване на същото.


VI. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 16. (1) Печалбите и загубите от дейността на дружеството се разпределят между отделните съдружници съобразно с техните дялове.
(2) По решение на съдружниците, може да се определи и друго конкретно съотношение при разпределяне на печалбите, доколкото за реализирането на определени приходи някой от съдружниците има изключителен принос.


VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Дейността на дружеството се прекратява:
– с постигане на поставените цели;

– с изтичане срока на настоящия договор;

– със смъртта или поставянето под запрещение на някой от съдружниците;

Настоящият договор се подписа в три екземпляра – по един за всеки от съдружниците.


Съдружници:

..................................................................................... .....................................
..................................................................................... .....................................
..................................................................................... .....................................

Изтеглете Примерен договор за учредяване на ДЗЗД

Подготвеният договор се подписва пред нотариус, който заверява достоверността на подписите на лицата учредили дружеството.

Дружеството се счита за учредено на датата на подписване на договора за създаването му.

Вписване в регистър БУЛСТАТ на ДЗЗД


След като дружеството е вече учредено, трябва да се извърши вписване в Регистър БУЛСТАТ.

Срокът за извършване на това вписване е 7 (седем) дни, считано от учредяването на дружеството.

Това задължение произтича от разпоредбите на чл. 3 ал. 1 т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Виж текста от закона:


Чл. 3. (1) В регистър БУЛСТАТ се вписват:
1. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) юридическите лица, които не са търговци;
2. (отм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.)
3. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете на чуждестранни лица, които не са търговци;
4. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите;
5. чуждестранни юридически лица:
а) които осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) чието ефективно управление е на територията на страната, или
в) които притежават недвижимо имущество в страната;
6. неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване;
7. други лица извън посочените в т. 1 - 6, които са осигурители и не са физически лица;
8. (изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) клоновете и поделенията на лицата по т. 1, 5 и 7, както и клоновете на вписаните в търговския регистър търговци;
9. физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност;
10. чуждестранните физически лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец и:
а) извършват търговска дейност или оказват независими лични услуги в страната, включително и чрез място на стопанска дейност или определена база или обект, или
б) притежават недвижимо имущество в страната, или
в) са осигурители;
11. други физически лица - осигурители.
(2) В регистър БУЛСТАТ могат да се регистрират и чуждестранни лица, които подлежат на специална регистрация по силата на материален данъчен закон, включително и когато са освободени от данък съгласно влязъл в сила международен договор, по който Република България е страна.
(3) В специалния регистър по чл. 2, ал. 2 се вписват само тези поделения по ал. 1, т. 8, които са разпоредители с бюджетни кредити или осигурители.Вписването на ДЗЗД в регистър БУЛСТАТ се извършва по реда на чл. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Виж текста от закона:


Чл. 10. (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят:
1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва:
а) юридическите лица - акт за създаването им и акт, определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
б) (изм. - ДВ, бр. 42 от 2007 г., в сила от 30.08.2007 г.) търговските представителства на чуждестранни лица по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите - документ за регистрация в БТПП;
в) чуждестранните юридически лица по чл. 3, ал. 1, т. 5 - документ, удостоверяващ извършването на дейност на територията на Република България; легализиран документ, удостоверяващ възникването на чуждестранните юридически лица в съответната страна;
г) (изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителните каси по чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване - дружествения договор, съответно удостоверението за вписване в Националната агенция за приходите;
д) клоновете и поделенията по чл. 3, ал. 1, т. 8 - акт, удостоверяващ създаването им и определящ лицето, което ги управлява и/или представлява;
е) други лица извън посочените в букви "а" - "д", които са осигурители - документи за легитимация и/или доказващи извършването на определена дейност, когато такива се изискват от закона;
2. (В сила от 12.02.2006 г.) заявление за данните по чл. 7, ал. 1, т. 8, 9, 10, 14, 15, 17 и 18 по образец, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията;
3. издадените карти за идентификация при вписване на закриване/заличаване или промяна на обстоятелствата;
4. документ за платена държавна такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет;
5. регистрационен въпросник и/или регистрационна справка за данните по чл. 7, ал. 1 и 4 - за субектите, вписвани в специалния регистър.
(2) Когато за субектите по чл. 2, ал. 2 административният акт за създаването или промяната съдържа класифицирана информация, която не може да бъде предоставена на Агенцията по вписванията, данните се вписват въз основа на декларация от управляващия, съответно представителя или от изрично упълномощеното лице.Вписването се извършва от предстравляващия дружеството или специално упълномощено за целта лице.


Необходими документи за регистрация на ДЗЗД в регистър БУЛСТАТ1. Нотариално заверен препис от дружествения договор – 2 броя;
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за самоличност на представляващия за справка;
4. Документ за платена държавна такса;
5. Заявление за вписване на данни на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за Регистър БУЛСТАТ (в сила от 12.02.2006 г.) - 2 броя.

Вписването се извършва в Агенция по вписванията, регистър БУЛСТАТ.

За извършеното вписване регистъра събира такса в размер на 15.00 лв.

В момента на вписването получавате временно удостоверение с вписан деветцифрен Единен идентификационен код (БУЛСТАТ). Удостоверението е със срок на валидност, който е записан в него. Преди изтичане на валидността на удостоверението трябва представляващият дружеството да се яви отново в регистър БУЛСТАТ, за да получи картата за идентификация на ДЗЗД.

За да се получи картата за идентификация трябва да се представят следните документи:

1. Временното удостоверение (оригинал );
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Пълномощно (без нотариална заверка);

В случаите, в които документите за регистрация не се представят от представляващия, а от упълномощено лице, е необходимо да се представи пълномощно без нотариална заверка на подписа.


Адреси и телефони на Регистър БУЛСТАТ
в страната.

Пререгистрация в ТР

Пререгистрацията - защо е необходима?С влизането в сила на Закона за търговския регистър всички фирми регистрирани до 31.12.2007 г. трябва да се пререгистрират в Агенция по впсиванията - търговски регистър. Срокът за пререгистрация е до 31.12.2011 година.

Пререгистрация трябва да извършва всчки фирми, които са регистрирани по Търговския закон (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, СД, КД)

Пререгистрацията на фирмите е безплатна (почти, защото се заплаща такса за издаване на удостоверение за актуално състояние).

Ако не бъде извършена пререгистрация на фирмата в определения от закона срок, тя ще бъде ликвидирана служебно. Това на означава, че тя ще бъде служебно закрита. Напротив - ще бъде назначен ликвидатор, който да заличи фирмата. На този ликвидатор ще се плаща заплата, която трябва да бъде осигурена от самата фирма, т.е. от вас. Колко време ще продължи една ликвидация и трябва да се плаща на ликвидатора никой не знае.

За да не изпаднете в ситуация, при която ще трябва да плащате на някой, за да свърши една работа, която по закон е безплатна, е добре сами да пререгистрирате фирмата си преди да изтече крайния срок.

Процедурата по пререгистрация е сравнително лесна и опростена процедура и би трябвало всеки да може да се справи с нея без да ползва платена услуга.

Не трябва да се притеснявате, че може да не успеете от първи път. Всички опити за пререгистрация са безплатни.

Удостоверение за актуално състояние за пререгистрацияНезависимо от това каква фирма притежавате, за да започнете процедура по пререгистрация трябва да си извадите Удостоверение за актуално състояние по §4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър.

Удостоверението се издава от Окръжен съд - фирмено отделение по адрес на управление на фирмата.

За да получите Удостоверение за пререгистрация, трябва да подадете молба във фирмено отделение на окръжния съд по адрес на управление и да заплатите такса от 5 лв. (таксата може и да се променя във времето).

Можете да изтеглите Примерна молба за издаване на удостоверение за пререгистрация.

Към молбата за пререгистрация се прилага копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ и ако молбата не се подава от представляващия фирмата, се прилага пълномощно на лицето (пълномощното не е необходимо да е с нотариална заверка).

Удостоверението е готово в строк от 5 до 7 работни дни. Получава се от фирменото отделение на съответния окръжен съд.

Пререгистрация на едноличен търговец (ЕТ)Предполагаме, че вече сте си извадили Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР.

За да извършите пререгистрацията ви е необходимо Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1.

Заявленеито се попълва лесно, като в него се вписват идентификационни данни на собственика на ЕТ в качеството му на заявител и данни за самото предприятие.

Трябва да имате предвид, че заявителят трябва да е самият собственик на ЕТ.

В заявлението се попълват съвсем точно данните от удостоверението за пререгистрация. Не трябва да има никакви различия. Дори и да ви се иска да смените нещо - например адрес на управление и да допълните предмета на дейност - не го правете - ще получите отказ за пререгистрация. Ако искате да направите някакви промени, първо трябва да се пререгистрирате и след това да направите промени.

Естествено можете да подадете допълнително заявление А1 за желаните от вас промени, за което следва да заплатите такса от 30.00 лв.

Добре е да изчакате да завърши пререгистрацията и тогава да правите промени, защото ако пререгистрацията по някаква причина е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелства, а с това ще загубите и платената такса за промяната и ще трябва да я плащате отново.

Попълненото заявление А1 и удостоверението за пререгистрация се подават в Агенция по вписванията - търговски регистър.

Документите могат да се подадат от заявителя лично, като той, пред длъжностно лице от Агенция по вписванията, собственоръчно подписва заявлението А1.
Заедно със заявление А1 и удостоверение за пререгистрация заявителят попълва и прилага декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Документите могат да се подат и от приносител - упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което трябва да е нотариално заверено.

В случай, че документите се подават от приносител с нотариално заверено пълномощно, то следва и заявление А1 да бъде подписано от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен.

Заедно с другите документи приносителят прилага и декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР, с която декларира, че документите са му предадени лично от възложителя.

Преди да подадете документите в търговски регистър е добре да направите копие на Удостоверението за пререгистрация, което да можете да използвате, в случай на отказ за пререгистрация по някаква причниа.

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията за пререгистрация на едноличен търговец:

Ако документите се подават от заявитея (собственика):

1. Попълнено заявление А1
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.

Ако документите се подават от упълномощено лице:

1. Попълнено заявление А1 с нотариална заверка на подписа на заявителя
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
5. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

Трябва да имате предвид, че всички действия по пререгистрацията на едноличен търговец са освободени от такси към търговския регистър.


Пререгистрация на (еднолично) дружество с ограничена отговорност (Е)ООДПредполагаме, че вече сте си извадили Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от ЗТР.

За да извършите пререгистрацията ви е необходимо Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4 и Заявление за обявяване на актове - Г1.

Заявленеито се попълва лесно, като в него се вписват идентификационни данни на заявител и данни за самото предприятие.

Заявител за пререгистрация на ООД и ЕООД може да бъде само управител, който е вписан в Удостоверението за пререгистрация.

Ако упраивтелите са повече от един и представляват дружеството поотделно, заявлението се подава от единия от тях. Ако представляват дружеството само заедно, то заявлението се попълва от всички управители.

Съдружниците не могат да бъдат заявители, ако не са управители на дружеството.

В заявлението се попълват съвсем точно данните от удостоверението за пререгистрация. Не трябва да има никакви различия. Дори и да ви се иска да смените нещо - например адрес на управление и да допълните предмета на дейност - не го правете - ще получите отказ за пререгистрация. Ако искате да направите някакви промени, първо трябва да се пререгистрирате и след това да направите промени.

По аналогичен начин се попълва и заявление Г1 за обявяване на актове.

Естествено можете да подадете допълнително заявление А4 за желаните от вас промени, за което следва да заплатите такса от 30.00 лв.

Добре е да изчакате да завърши пререгистрацията и тогава да правите промени, защото ако пререгистрацията по някаква причина е неуспешна, ще бъде отхвърлено и заявлението за промяна на обстоятелства, а с това ще загубите и платената такса за промяната и ще трябва да я плащате отново.

Попълнените заявления А4 и Г1 заедно с удостоверението за пререгистрация и копие от актуалния Дружествен договор за ООД или Учредителен акт за ЕООД, се подават в Агенция по вписванията - търговски регистър.

Дружественият договор/учредителният акт трябва да бъдат заверени с подпис на управителя и надпис "Вярно с оригинала".

Документите могат да се подадат от заявителя лично, като той, пред длъжностно лице от Агенция по вписванията, собственоръчно подписва заявлението А4 и Г1.

Заедно със заявление А4, Г1, удостоверение за пререгистрация и Актуален дружествен договор/учредителен акт, заявителят попълва и прилага декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР за истинността на заявените обстоятелства.

Документите могат да се подат и от приносител - упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, което трябва да е нотариално заверено.

В случай, че документите се подават от приносител с нотариално заверено пълномощно, то следва и заявление А4 и заявление Г1 да бъдат подписани от заявителя и подписа да бъде нотариално заверен.

Заедно с другите документи приносителят прилага и декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР, с която декларира, че документите са му предадени лично от възложителя.

Преди да подадете документите в търговски регистър е добре да направите копие на Удостоверението за пререгистрация, което да можете да използвате, в случай на отказ за пререгистрация по някаква причниа.

Списък на всички документи които се подават в Агенция по вписванията за пререгистрация на ЕООД/ООД:

Ако документите се подават от заявитея (собственика):

1. Попълнено заявление А4
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Попълнено заявление Г1
4. Копие на актуален дружествен договор/учредителен акт
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.

Ако документите се подават от упълномощено лице:

1. Попълнено заявление А4
2. Удостоверение за пререгистрация по параграф 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗТР
3. Попълнено заявление Г1
4. Копие на актуален дружествен договор/учредителен акт
5. Декларация по чл. 13 ал. 4 от ЗТР.
4. Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР
5. Нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на документите за пререгистрация.

Трябва да имате предвид, че всички действия по пререгистрацията на търговски дружества са освободени от такси към търговския регистър.


Публикуване на ГФО в ТР

Публикуване на годишен финансов отчет в търговския регистър

Ако вече сте регистрирали или пререгистрирали вашата фирма, не трябва да забравяте, че всяка година имате задължение да публикувате своите годишни финансови отчети в търговския регистър.

На публикуване подлежат отчетите на всички предприятия, регистрирани по Търговския закон. Такива са ЕТ, ООД, ЕООД, КД, СД, АД. Предприятията, които имат регистрация по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД) не публикуват своите отчети в Търговски регистър, а в специализиран сайт в интернет или в икономическо печатно издание.

Срокове за публикуванеВсички предприятия, които са регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията публикуват своите отчети за предходната година до 30 юни на следващата година. Това задължение не е еднократно, а е всяка година.

Предприятията, които са пререгитрирани до 31 май на текущата година, публикуват отчетите си от 2007 г. до предходната година до 30 юни на текущата година.

Предприятията пререгистрирани след 31 май на текущата година публикуват годишните си отчети от 2007 г. до предходната в срок от 3 (три) месеца, считано от датата на пререгистрация.

Санкции за неизпълнениеЗа непубликувани навреме отчети се налага санкция по Закона за счетоводството, както следва: за управителя на предприятието - от 1500 до 2000 лв. и за самото предприятие от 2000 до 3000 лв. За повторно нарушение санкциите са в двоен размер.

Ред за публикуване на годишните финансови отчетиГодишните финансови отчети се публикуват в Търговски регистър чрез подаване на Заявление за обявяване на актове Г1.
Към заявлението се прилага копие на годишния финансов отчет, във вида в който е съставен от съставителя и е приет от управителният орган на дружеството. Годишният финансов отче трябва да е заверен с подпис на представляващия дружеството и надпис "вярно с оригинала".

Заявител може да бъде представляващият предприятието (собственика за ЕТ или управителя за ЕООД или ООД). Заявител за обявяване на ГФО може да бъде и съставителя на отчета, ако има писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието.

Към заявлението за обявяване на актове Г1 се прилага и декларация по чл. 13 ал. 4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя.

Ако приносителят на документите е различен от заявителя, той трябва да попълни декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър, да има изрично писмено пълномощно за подаване на заявление за обявяване актове Г1 подписано от заявителя. Пълномощното трябва да е нотариално заверено.

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя, то Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е подписано от заявителя с нотариална заверка на подписа.

Ако обявявате отчети за повече от една година, се подава едно заявление Г1 и към него се прилагат всички отчети.

За обявяването на ГФО в търговския регистър се заплаща такса в размер на 50.00 лв. независимо от броя на отчетите, които се обявяват.

Важни особеностиЗа търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) освен годишния финансов отчет се прилага и решение на Управителния орган (за ООД това е Общото събрание, за ЕООД е решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата на предприятието. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

Списък на всички документи за обявяване на ГФО в търговския регистър1. Попълнено Заявление за обявяване на актове Г1
2. Копие на Годишния финансов отчет, заверен с подпис на представляващия и надпис "Вярно с оригинала"
3. Решение на управителния орган за приемане на отчета, разпределение на печалбата или покривване на загубата. (За едноличните търговци не се изисква такова решение)
3. Декларация по чл. 13 ал.4 от Закона за търговския регистър, подписана от заявителя

Ако документите се подават от заявител, който е съставител на ГФО се представя още:

4. Писмено нотариално заверено пълномощно от представляващия предприятието

Ако документите се подават от приносител, който е различен от заявителя се прилагат още:

5. Декларация по чл. 13 ал. 5 от Закона за търговския регистър
6. Писмено нотариално заверено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на актове Г1

Забележка: Ако документите се подават от приносител, различен от заявителя, то и Заявлението за обявяване на актове Г1, също трябва да е с нотариална заверка на подписа.

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия

Регистрация на лице, упражняващо свободна професия в Регистър БУЛСТАТ

Всяко лице, което упражнява свободна професия за своя сметка, трябва да се регистрира в регистър БУЛСТАТ.

В българското законодателство липсва изчерпателен списък на свободните професии. В закона за облагане доходите на физическите лица е дадено определение, което можете да ползвате за да разберете попадате ли в кръга на лцата извършващи такава дейност:

"Лица, упражняващи свободна професия" са: експерт-счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други физически лица, за които са налице едновременно следните условия:
а) осъществяват за своя сметка професионална дейност;
б) не са регистрирани като еднолични търговци;
в) са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.Ако попадате в кръга на изброените, то имате задължение за регистрация в регистър БУЛСТАТ.

Регистрацията трябва да се извърши в срок от 7 дни след започване на самата дейност.

Регистрацията е максимално опростена и се състои в подаването на попълнен формуляр за регистрация на лице упражняващо свободна професия.

Като основание за регистрацията се посочва чл. 3 ал. 1 т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.

Към заявлението трябва да се приложат документи, доказващи че притежавате необходимата квалификация да извършвате тази дейност. Такъв документ може да е диплом за завършено образование, професионален сертификат за придобиване на професия и т.н.

Таксата за регистрация е в размер на 15.00 лв.

След регистрацията получавате временно удостоверение с вписан регистрационен номер в регистър Булстат. Това удостоверение има срок на валидност обикновено 30 дни. До три дни след изтичане на срока на валидност вие трябва да се явите отново в регистъра за да получите карта за идентификация.

Промяна на вписани данни

При промяна на вече вписаните данни сте длъжни в седемдневен срок да заявите за вписване новите данни. Обикнвено промените са свързани с постоянен адрес или адрес за кореспонденция. Добре е ако смените адреса си незабавно да информирате регистър БУЛСТАТ за промяната, защото държавната администрация ще кореспондира с вас само на посочените там адреси.

Прекратяване на регистрация

Ако прекратите извършваната дейност, трябва подадете заявление за заличаване на регистрацията. Заедно със заявлението трябва да върнете и идентификационната карта за регистрация по БУЛСТАТ.


Небходими документи за регистрация на лице упражняващо свободна професия:

1. Копие от диплома за завършено образование, или друг документ доказващ съответната квалификация
2. Лична карта (за проверка на данните);
3. Документ за платена държавна такса
4. Попълнено заявление за регистрация на самоосигуряващо се лице


Необходими документи за получаване на идентификационната карта

1. Регистрационно удостоверение (оригинал );
2. Лична карта (за проверка на данните);

Необходими документи за заличаване на регистрацията

1. Попълнено заявление за заличаване на регистрацията в регистър БУЛСТАТ
2. Оригиналната идентификационна карта

Какви са задълженията на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия – в следващата статия!

Формуляри за годишни отчети

И през 2011 г. фирмите подават годишен отчет за дейността (ГОД) заедно с годишните декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО за 2010 г.

Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).

За да получите съответните указания и инструкции за попълването на годишния отчет за дейността изберете съответната група, в която попадате:

1. Нефинансови предприятия, несъставящи баланс (ЕТ);

2. Нефинансови предприятия, съставящи баланс;

3. Предприятия в ликвидация или в несъстоятелност;

4. Предприятия с нестопанска цел - сдружения и фондации, вкл. политически партии, църкви, читалища и др.;

5. Застрахователи;

6. Инвестиционни предприятия - инвестиционни посредници, инвестиционни дружества, управляващи дружества, договорни фондове и дружества със специална инвестиционна цел;

7. Здравноосигурителни дружества;

8. Пенсионноосигурителни дружества;

9. Пенсионни фондове;

10. Бюджетни предприятия;

11. Банки.

Ако Вие сте били икономически неактивно лице през отчетната 2010 г., не се изисква да представите празен Годишен отчет за дейността.

Необходимо е да представите в съответното ТСБ декларация (свободен текст), от името на управителя (президента), в която изрично заявите, че не сте осъществявали дейност през 2010 година.

В декларацията трябва да запишете име на фирмата, код по БУЛСТАТ/ ТР, адрес на регистрация и код по НКИД 2003 и/или КИД 2008 (ако има определен). Необходимо е декларацията да бъде подписана от управителя (президента) и подпечатана с печата на фирмата.

На интернет страницата на НСИ, в рубриката  За респондентите ---> Годишна отчетност за 2010 година са публикувани указания, инструкции и подробна информация по темата.